Pobierz WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………. (Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej lub innego podmiotu gosp.) –

NIP ……………………………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………

……………………………………………

a

Firmą Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik” – Marek Byra z siedzibą w Nisku
NIP: PL 6020090096

reprezentowaną przez:

Marka Byrę – Właściciela Firmy

w sprawie świadczenia usług Stałej Gotowości Konserwacyjnej.

§1.

Firma Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik” zobowiązuje się do świadczenia Stałej Gotowości Konserwacyjnej systemu kanalizacji wewnętrznej, której utrzymanie sprawności technicznej powierzone jest (podać nazwę Wspólnoty lub innego podmiotu gosp.): do usuwania awarii niedrożności rurociągów kanalizacyjnych systemu kanalizacji wewnętrznej administrowanej posesji, pionów i poziomów kanalizacyjnych, studzienek rewizyjnych zewnętrznych jak również prowadzenie bieżącej konserwacji wymienionych elementów systemu kanalizacyjnego w zakresie drożności przewodów- na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej(lub innego podmiotu zawierającego umowę) – na zasadach priorytetu, na nieruchomości administrowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową( lub inny podmiot gosp. zawierający umowę).

§2.

W przypadku kilku zgłoszeń awarii na obiektach objętych stałą gotowością konserwacyjną, realizacja usuwania awarii będzie przebiegała wg kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem pierwszeństwa realizacji zgłoszeń Wspólnoty Mieszkaniowej (lub innego podmiotu zawierającego umowę)

§3

Stała gotowość konserwacyjna realizowana będzie całodobowo , zarówno w dni powszednie jak i w niedziele i święta.

§4

Za usługi z tytułu Stałej Gotowości Konserwacyjnej oraz z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych firma Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik” nie będzie stosowała w rozliczeniach dodatków zwiększających wynagrodzenie firmy. Wyjątek stanowić będzie realizacja usuwania awarii zgłaszanych w niedziele i święta .

Dodatek ten stosowany będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem w firmie – wyciąg z cennika stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§5

W ramach Stałej Gotowości Konserwacyjnej Firma Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik” dokonywała będzie profilaktycznych, cyklicznych przeglądów głównych poziomów kanalizacyjnych, przeglądu stanu czystości istniejących studzienek rewizyjnych, zbiorczych, przykanalików i syfonów urządzeń w pomieszczeniach zbiorowego użytkowania przez mieszkańców administrowanej przez Wspólnotę( lub inny podmiot zawierający umowę) posesji, np. pralnie.

§6

Usługi wymienione w §5 wykonywane będą w przypadku zaakceptowania takiej konieczności przez Wspólnotę Mieszkaniową(lub inny podmiot zawierający umowę), na jej (jego) pisemne zlecenie, wg harmonogramu zaakceptowanego przez Wspólnotę.

§7

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ( Innego podmiotu zawierającego umowę) poda do wiadomości lokatorów informację o objęciu administrowanych posesji gotowością konserwacyjną przez Firmę Pogotowie kanalizacyjne 24h „Krecik”. Poinformuje też o możliwości korzystania z usług Specjalistycznego Pogotowia Kanalizacyjnego Firmy Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik”z podaniem nr telefonu Pogotowia: 516761566

§8

Zlecenia wykonania usługi dla części wspólnej nieruchomości przyjmowane będą telefonicznie, muszą być uzgadniane z firmą administrującą.

Dla zleceń od lokatorów obowiązują zasady ustalone pomiędzy stronami.

§9

Płatności za wykonane usługi w zakresie odpowiedzialności technicznej Wspólnoty Mieszkaniowej( lub innego podmiotu zawierającego umowę) – zlecane przez uprawnionego przedstawiciela Wspólnoty(innego podmiotu zawierającego umowę), dokonywane będą w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty dostarczenia właściwej faktury VAT.

Faktury dostarczane będą do firmy administrującej częścią wspólną nieruchomości t.j. do

………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa i adres podmiotu administrującego nieruchomościami)

§10

Płatności wykonanych usług na rzecz indywidualnych lokatorów, zlecane przez zainteresowanych, Firma Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik” będzie załatwiała na zasadach obustronnej umowy ze zlecającym.

§11

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością pisemnego wypowiedzenia bez podania przyczyn. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.

§12

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy winny być dokonywane pisemnie za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności.

§13

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 „Wyciąg z Cennika”.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………………………………………(Miejscowość, data sporządzenia)

ZLECENIOBIORCA                             ZLECENIODAWCA

………………………………                ……………………………………..